Od roku 2014 posíláme pod názvem Miss Czech Republic dívky na mezinárodní soutěže krásy.

Z historie

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta a dalších tuzemských soutěží (např. Look Bella, Miss Czech Press) do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. Následně jsme dosáhli úspěchu, kdy nám byla soudně zápisem potvrzena průmyslová práva k názvům Miss České republiky a také Miss Czech republic. Protože v srpnu 2018 byla naše práva pravomocně potvrzena, v září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky.

Vyjádření k aktuálnímu sporu

Aktuálně je bez našeho souhlasu používán náš zaregistrovaný název Miss Czech republic. Po více jak deseti měsících snahy urovnat nastalou situaci jsme nuceni historii tohoto sporu zveřejnit.

V září 2017 a následně oficiálně v prosinci 2017 byla nabídnuta spolupráce ostatním soutěžím krásy, kdy byl ze strany pořadatelů Miss Léta navržen vznik asociace soutěží krásy na konec ledna 2018, kdy vítězky českých soutěží krásy se  měly utkat na společně provozované soutěži Miss České republiky, kterou by zaštiťovala zmíněná asociace, která by následně posílala dívky pod názvem Miss Czech Republic na mezinárodní soutěže. Bohužel tato idea se nesetkala s pochopením některých soutěží. Dne 3. ledna 2018 ohlásila Taťána Makarenko, že přejmenovává svoji soutěž Miss Face na Miss Czech Republic a ve stejný den podala přihlášku k registraci ochranné známky.

Protože tento krok vnímáme jako ukvapenou reakci na vznik asociace soutěží krásy Miss České republiky, rozhodli jsme se vůči takovému jednání ohradit. Přeci jen je název Miss Czech Republic doslovným anglickým překladem názvu Miss České republiky a zejména názvem, který již roky používáme pro posílání dívek do zahraničí. Proto od ledna 2018 do října 2018 jsme sl. Makarenko opakovaně vyzýváme a žádáme, aby nepoužívala název, který dlouhodobě a oprávněně používá již někdo jiný. Na žádnou z těchto výzev nereagovala. V srpnu 2018 jsme se obrátili na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, kdy na základě našich předložených důkazů nám soud dal za pravdu a předběžné opatření vydal.

I po této situaci nedošlo k nápravě, kdy jsme tak byli nuceni podat žalobu kterou žádáme, aby bylo upuštěno od nekalosoutěžního jednání a uložen zákaz užívání názvu Miss Czech Republic, ke kterému nezískala žádná práva a uvádí veřejnost v omyl uváděním nepravdivých tvrzení. Právní zástupce zaslal opakovaně doporučenou výzvu s tím, že do druhé poloviny října 2018, kdy jsme odstartovali plnohodnotný ročník Miss České republiky, jsme byli připraveni k dohodě, jejíž součástí mělo být nezveřejnění výše uvedených informací.

Více jak deset měsíců od první výzvy (celkem bylo odesláno 7 výzev) jsme nezveřejnili informaci, že ochranou známku sl. Makarenko úřad nezaregistroval a dle vyjádření našich právních zástupců její registraci nelze očekávat. Naopak my tento název již chráněný máme a proto žádáme, aby nebyl užíván bez našeho souhlasu. Naše maximální snaha o zdrženlivost, zdvořilé a trpělivé jednání vedlo bohužel k zdání, že naše kroky kopírují kroky sl. Makarenko. Opak je však pravdou.

Taťáně Makarenko stále přejeme mnoho zdarů v provozování její kvalitní soutěže. Zároveň však zdvořile žádáme, aby dodržovala platné zákony a rozhodnutí nezávislých soudů a neprovozovala svoji soutěž pod naším právoplatně zaregistrovaným názvem.